Nov 27 2015

151127_birthday

Happy Birthday Jimi Hendrix
November 27, 1942 – September 18, 1970